Statistica 1999-2001

MINORI ADOTTATI REPUBBLICA DI MOLDAVIA

ANNO 1999                                      ANNO 2000

2                                                         6

MINORI ADOTTATI IN ROMANIA

ANNO 1999                                      ANNO 2000                                      ANNO 2001

23                                                       25                                                       23

MINORI ADOTTATI IN INDIA

ANNO 1999                                      ANNO 2000                                      ANNO 2001

12                                                                   13                                                       19

MINORI ADOTTATI IN BRASILE

ANNO 1999                                      ANNO 2000                                      ANNO            2001

7                                                         2                                                         15

MINORI ADOTTATI IN MESSICO

ANNO 1999                                      ANNO 2000                                      ANNO 2001

8                                                         0                                                         1